• Quà Tháng 1
  Nhận
 • Quà Tháng 2
  Nhận
 • Quà Tháng 3
  Nhận
 • Quà Tháng 4
  Nhận
 • Quà Tháng 5
  Nhận
 • Quà Tháng 6
  Nhận
 • Quà Tháng 7
  Nhận
 • Quà Tháng 8
  Nhận
 • Quà Tháng 9
  Nhận
 • Quà Tháng 10
  Nhận
 • Quà Tháng 11
  Nhận
 • Quà Tháng 12
  Nhận
Nhận
Từ 01/01/2018 tới 10/02/2018 các nhân vật tạo mới hoàn thành điều kiện:
* Đạt cấp độ 26 sẽ nhận Nhân vật LinhCa 7 NGÀY
* Nạp thẻ bất kỳ sẽ nhận M4A1-Hellfire VĨNH VIỄN