logo

Chúc mừng NH0K.STYL*** nhận được Lựu đạn Rooster 1 ngày; Chúc mừng CAN*** nhận được Lựu đạn Rooster 1 ngày; Chúc mừng Y*** nhận được Lựu đạn Rooster 1 ngày; Chúc mừng Y*** nhận được Lựu đạn Rooster 1 ngày; Chúc mừng Y*** nhận được Lựu đạn Zombie 1 ngày; Chúc mừng Y*** nhận được Lựu đạn Rooster 1 ngày; Chúc mừng Y*** nhận được Nhân vật Sonoko 1 ngày; Chúc mừng Y*** nhận được Lựu đạn Rooster 1 ngày; Chúc mừng Y*** nhận được M4A1-S Gold 1 ngày; Chúc mừng Y*** nhận được Lựu đạn-Cuồng nộ 1 ngày;
Summer RoyalSummer Royal
500 Kim cương500 Kim cương
Apocalypse-Inferno BeastApocalypse-Inferno Beast
Cưa máy 1 ngàyCưa máy 1 ngày
Barrett-Inferno Beast 1 ngàyBarrett-Inferno Beast 1 ngày
Nhân vật Sonoko 1 ngàyNhân vật Sonoko 1 ngày
D.E-Born Beast 1 ngàyD.E-Born Beast 1 ngày
Lựu đạn Rooster 1 ngàyLựu đạn Rooster 1 ngày
10 Kim cương10 Kim cương
100 Kim cương100 Kim cương
M4A1-S Gold  1 ngàyM4A1-S Gold  1 ngày
Lựu đạn-Cuồng nộ 1 ngàyLựu đạn-Cuồng nộ 1 ngày
Kukri 1 ngàyKukri 1 ngày
Lựu đạn Zombie 1 ngàyLựu đạn Zombie 1 ngày