move top logo

logo

thư viện

tiêu điểm vũ khí

 • Bộ vũ khí sự kiện Tết Mậu Tuất

 • Tên súng
  9A-91 New Year
  Hỏa lực
  39
  Tốc độ
  110
  Trúng
  80
  Ổn định
  65
  Phạm vi
  0
  Phá giáp
  75
  Lượng đạn 25/75
 • Bộ vũ khí mừng Tết Mậu Tuất

 • Tên súng
  XM8 New Year
  Hỏa lực
  47
  Tốc độ
  100
  Trúng
  85
  Ổn định
  65
  Phạm vi
  0
  Phá giáp
  80
  Lượng đạn 30/120
 • Bộ vũ khí mừng Tết Mậu Tuất

 • Tên súng
  AK-47 New Year
  Hỏa lực
  55
  Tốc độ
  85
  Trúng
  92
  Ổn định
  52
  Phạm vi
  0
  Phá giáp
  96
  Lượng đạn 35/140
 • Bộ vũ khí mừng Tết Mậu Tuất

 • Tên súng
  Lựu Đạn Pháo
  Hỏa lực
  108
  Tốc độ
  0
  Trúng
  0
  Ổn định
  0
  Phạm vi
  46
  Phá giáp
  0
  Lượng đạn 0
 • Tên súng
  AK47 Camo
  Hỏa lực
  46
  Tốc độ
  72
  Trúng
  87
  Ổn định
  50
  Phạm vi
  0
  Phá giáp
  78
  Lượng đạn 30/90
 • Tên súng
  AK47 Ice Blue
  Hỏa lực
  47
  Tốc độ
  46
  Trúng
  87
  Ổn định
  51
  Phạm vi
  0
  Phá giáp
  82
  Lượng đạn 35/105
 • Tên súng
  AK47-Rooster
  Hỏa lực
  49
  Tốc độ
  76
  Trúng
  87
  Ổn định
  51
  Phạm vi
  0
  Phá giáp
  87
  Lượng đạn 35/105
 • Tên súng
  AK47-Gold
  Hỏa lực
  49
  Tốc độ
  76
  Trúng
  88
  Ổn định
  52
  Phạm vi
  0
  Phá giáp
  87
  Lượng đạn 35/140
 • Tên súng
  AK47-Splendor
  Hỏa lực
  50
  Tốc độ
  74
  Trúng
  89
  Ổn định
  53
  Phạm vi
  0
  Phá giáp
  85
  Lượng đạn 35/105
 • Tên súng
  AK47 Inferno
  Hỏa lực
  52
  Tốc độ
  84
  Trúng
  92
  Ổn định
  54
  Phạm vi
  0
  Phá giáp
  96
  Lượng đạn 35/140